SPLOŠNO


Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre “Mladi Maribor Pony”
(v nadaljevanju: nagradna igra).
V nagradni igri je mogoče veljavno sodelovati od vključno 23. 9 2019 do 15. 10. 2018 do polnoči.

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE


Organizator in izvajalec nagradne igre je Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor), Ob železnici 16, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka/Instagrama ter ni povezan s Facebookom/Instagramom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI


V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.

V primeru, da mladoletnik dobi nagrado v skladu s predmetnimi pravili te nagradne igre, mora zakoniti zastopnik mladoletne osebe dodatno podati tudi pisno in  lastnoročno podpisano soglasje za prevzem nagrade ter pisno in lastnoročno podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre.

V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade in se izbor ponovi.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE


V nagradni igri bodo upoštevane vse fotografije, ki so na Instagram pod oznako #mladimariborpony med 20. 9. In 15. 10. 2019 objavili udeleženci. Izbor in razglasitev nagrajenca bo opravljena 16. 10. 2019.4. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegovih blagovnih znamk ter podjetja Rog Bikes in blagovne znamke Pony.5. POTEK NAGRADNE IGRE IN IZBOR NAGRAJENCEV


V nagradni igri sodeluje vsak, ki ima ustvarjen Instagram profil in ki v času trajanja nagradne na svojem profilu objavi fotografijo s festivalskim Ponyjem, s katerim promotorka kroži po mestu.

Nagrajenca določi število všečkov na njegovi fotografiji.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je dodana oznaka #mladimariborpony.

Udeleženec bo po privatnem sporočilu na omrežju Instagram pozvan, da poda svoje osebne podatke, ter se z organizatorjem dogovori o času in načinu prevzema nagrade.

Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani Festival mladi Maribor http://mladimaribor.si/festival.6. NAGRADE


Urbano kolo Rog Pony.

Nagradni sklad obsega 1 kolo Pony. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.7. PREVZEM NAGRAD


Nagrajenec je lahko tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki
je bil izbran v skladu s temi pravili
je podal svoje osebne podatke, ter se z organizatorjem dogovoril o času in načinu prevzema nagrade.

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni preko Instagramovega zasebnega sporočila. V primeru, da se nagrajenec v roku 3 dni od razglasitve obvestila o nagradi ne javi v zasebno sporočilo na Mladi Maribor Facebook ali Instagram profilu, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se nagrada podeli nekomu drugemu.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre. V kolikor bi nagrajenca bremenili davki ali druge dajatve, jih krije sam in ne organizator.
8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE


Organizator v ničemer ne prevzema odgovornosti za:

nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si po pregledu vseh noih sledilcev pridržuje pravico v katerem koli trenutku izločiti prijavljenje udeležence, če:

udeleženec prekrši pravila sodelovanja v nagradni igri;
se udeleženec v nagradni igri predstavlja z lažnim profilom. Za lažne profile se štejejo vsi profili, za katere se pojavi utemeljen sum, da so oblikovani izključno za sodelovanje v nagradni igri.9. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV


Nagrajenec ali nagrajenci nagradne igre mora(jo) za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek, davčno številko ter naslov prebivališča, da bo nagrada lahko predana. V kolikor nagrajenec teh podatkov ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za potrebe predaje nagrade. Podatke bo organizator hranil v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ne bo predana. Podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi v MKC Maribor dlje časa le, v kolikor se bo nagrajenec neposredno s privolitvijo dodatno strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe drugega obveščanja. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, mora organizator izbrisati prejete podatke iz vseh evidenc in baz podatkov takoj, ko se nagrada preda. Organizator sme hraniti podatke o nagrajencu, ki je prevzel nagrado toliko časa, kolikor to zahtevajo davčni predpisi, če je podelitev nagrade predmet obdavčitve.

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi v MKC Maribor in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne pošljejo nagrade in ne poteče zakonsko določen rok zaradi davčnih predpisov. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence predanih nagrad oz. kasneje poročanja davčnemu organu. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dlje časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo moral od nagrajenca prejeti dodatno privolitev za to.

Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter samo za namen, za katerega so pridobljeni – torej razpošiljanje nagrad in poročanje davčnemu organu.10. KONČNE DOLOČBE


Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani Mladi Maribor. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani Mladi Maribor.

This post has been viewed 120 times.

The TextSaver is a simple free tech tool to help save bits of text. You can use it to save notes, text messages, archive text messages from an iPhone or Android, save HTML, avoid PDFs, export messages, lists, phone numbers, addresses, really whatever you want. Please note that saved text is not hidden from the public unless you use the password utility. When using a password, the text will only be viewable to those with a password. Use it for fun, use it for war, use it to control the minds of your enemies.